گفتگو با دکتر کیوان جباری، استاد دانشگاه علوم‌ پزشکی اصفهان