گفتگو با دکتر هادی ادیبی اصل، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی